Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АБЗ", що відбулись 30.04.2021 р.

ПРОТОКОЛ №27 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 04012425) м. Київ «30» квітня 2021 року Відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства із запропонованим проектом порядку денного разом з проектами рішень по кожному з питань проекту порядку денного були оприлюднені на власному вебсайті в мережі Інтернет (www.abz.kiev.ua) та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (www.smida.gov.ua) та надіслані поштовим відправленням кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату визначену Наглядовою радою Товариства, а саме - 09.03.2021 р.
Опубліковано:

Особлива інформація Товариства (відомості про зміну складу посадових осіб) у відкритому доступі та з ЕЦП

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" 2. Організаційно-правова форма 3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, м. Київ, Хутiр Острiв, вул. Камишинська, 4 4. Ідентифікаційний код юридичної особи 04012425 5. Міжміський код та телефон, факc (044) 285-95-33 (044) 285-95-33
Опубліковано:

Особлива інформація Товариства (прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) у відкритому доступі та з ЕЦП

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" 2. Організаційно-правова форма 3. Місцезнаходження01013, м. Київ, м. Київ, Хутiр Острiв, вул. Камишинська, 4 4. Ідентифікаційний код юридичної особи04012425 5. Міжміський код та телефон, факс(044) 285-95-33 (044) 285-95-33І. Загальні відомості
Опубліковано:

Інформація для акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"

Інформація для акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 04012425) (в порядку виконання вимог пункту 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства") Дата складання переліку осіб, які мають право на участь в річних загальних зборів – 26.04.2021 р. Загальна кількість простих іменних акцій згідно переліку – 3 696 680 (три мільйони шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) шт. Кількість голосуючих простих іменних акцій згідно переліку – 3 389 137 (три мільйони триста вісімдесят дев’ять тисяч сто тридцять сім) шт. Інша інформація, яка потребує розміщення на власному веб-сайті згідно вимог пункту 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства», була зазначена у повідомленні про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 30.04.2021 року, і яке оприлюднене згідно вимог чинного законодавства Україн
Опубліковано:
Файл:

Річний звіт Товариства за 2020 рік у відкритому доступі та з ЕЦП (розміщено 15.04.21 р.)

Річна інформація емітента цінних паперів 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" Голова правлiння Фомiчов Володимир Давидович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) за рік 2020
Опубліковано:

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів ПрАТ "АБЗ" з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, які відбудуться 30.04.21 р. з ЕЦП

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (далі – «Товариство», код за ЄДРПОУ 04012425, місцезнаходження: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4). Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «30» квітня 2021 року о 13.00 годині за адресою: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4, 2 поверх, зала для засідань. Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення річних загальних зборів Товариства «30» квітня 2021 року з 11:45 до 12:30. Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складений станом на «26» квітня 2021 року.
Опубліковано:

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів ПрАТ "АБЗ" з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, які відбудуться 30.04.21 р.

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (далі – «Товариство», код за ЄДРПОУ 04012425, місцезнаходження: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4). Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «30» квітня 2021 року о 13.00 годині за адресою: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4, 2 поверх, зала для засідань. Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення річних загальних зборів Товариства «30» квітня 2021 року з 11:45 до 12:30. Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складений станом на «26» квітня 2021 року. ....
Опубліковано:

Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АБЗ", які відбулись 30.04.2020 р.

Відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства із запропонованим проектом порядку денного разом з проектами рішень по кожному з питань проекту порядку денного були оприлюднені на власному вебсайті в мережі Інтернет (www.abz.kiev.ua) та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (www.smida.gov.ua) та надіслані поштовим відправленням кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату визначену Наглядовою радою Товариства, а саме - 17.03.2020р.
Опубліковано:

Інформація для акціонерів ПрАТ "АБЗ" (в порядку виконання вимог п.4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства")

Інформація для акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"

(ідентифікаційний код 04012425)

(в порядку виконання вимог пункту 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства")

Дата складання переліку осіб, які мають право на участь в річних загальних зборів – 24.04.2020 р.

Опубліковано: