1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Положення «Про Загальні збори акціонерів» Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалi за текстом – «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Товариства»). 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за тестом – «Зборів»), а також прийняття ними рішень.
Документ:

ZZA.pdf

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Інформативна політика Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Товариства») спрямована на досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів та інших зацікавлених осіб на одержання інформації щодо діяльності Товариства, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації Товариства.
Документ:

YNFO.pdf

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Товариство») є правонаступником щодо всіх майнових, особистих немайнових прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод», і було створене шляхом зміни типу Товариства з публічного на приватне. Публічне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод» після зміни найменування товариства (відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від «17» вересня 2008 р.) було правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод», яке в свою чергу було перетворене з Державного підприємства «Асфальтобетонний завод» (згідно з наказом Управління комунального майна м. Києва від «15» травня 1995 року №50 відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від «15» червня 1993 року № 210/93) з випуском акцій на повну вартість майна, визначену згідно з його оцінкою, здійсненою в процесі приватизації.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Положення») розроблено відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Товариства») та чинного законодавства України. 1.2. Положення визначає порядок діяльності Ревізійної комісії Товариства, порядок обрання членів Ревізійної комісії та припинення їх повноважень, а також права, обов’язки, відповідальність та порядок винагороди членів Ревізійної комісії, правовий статус, порядок обрання, скликання та проведення засідань Ревізійної комісії, а також прийняття нею рішень. 1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства (надалі за текстом – «Зборами») і може бути змінено та доповнено лише ними.
Документ:

REV.pdf

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Положення «Про Правління» Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за тестом – «Товариства»). 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління, а також права, обов’язки та відповідальність Голови та членів Правління Товариства. 1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі за текстом – «Зборами») і може бути змінено та доповнено лише ними.
Документ:

PRAVL.pdf

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за тестом – «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Товариства»). 1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства, а також права, обов’язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства. 1.3. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами, а також рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі за текстом – «Зборами»).
Документ:

NAGLYAD.pdf

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Товариство») є одним із найбільших учасників ринку виробництва асфальтобетону України. 1.2. Велику увагу Товариство приділяє захисту прав та інтересів акціонерів Товариства, постійному підвищенню кваліфікації персоналу, застосуванню нових технологій, чіткому та прозорому фінансовому плануванню і звітності, а також застосуванню кращої світової практики у своїй діяльності. Вся продукція відповідає усім нормам, стандартам та технічним характеристикам. 1.3. Товариство відповідає за забезпечення стабільної роботи Товариства та подальший його розвиток, створення нових та збереження існуючих робочих місць. 1.4. Усвідомлюючи цю відповідальність та визнаючи важливість корпоративного управління для успішного ведення бізнесу та досягненя найкращого взаєморозуміння між усіма зацікавленими у діяльності Товариства особами, Товариство бере на себе зобов’язання послідовно дотримуватися у своїй діяльності, викладених у цьому Кодексі, принципів та докладати усіх зусиль для їх дотримання у своїй повсякденній діяльності. 1.5. Дотримання принципів, закріплених у цьому Кодексі, спрямоване не тільки на формування позитивної репутації Товариства серед її акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, але і на контроль та зниження ризиків, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, підтримання постійного зростання фінансових показників Товариства, її фінансової прозорості, рівноваги впливу та балансу інтересів, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю, урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує роботу Товариства на благо суспільства, зростання національного багатства та успішного здійснення його статутної діяльності. 1.6. Положення цього Кодексу створювались та розроблялись на основі міжнародної практики принципів добросовісного корпоративного управління, відображених, зокрема, в Принципах корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку та в Принципах корпоративного управління, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі за текстом – «НКЦПФР»).
Документ:

KODEKS.pdf