1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Положення») розроблено відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом  – «Товариства») та чинного законодавства України.

1.2. Положення визначає порядок діяльності Ревізійної комісії Товариства, порядок обрання членів Ревізійної комісії та припинення їх повноважень, а також права, обов’язки, відповідальність та порядок винагороди членів Ревізійної комісії, правовий статус, порядок обрання, скликання та проведення засідань Ревізійної комісії, а також прийняття нею рішень.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства (надалі за текстом – «Зборами») і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія є органом, що здійснює контроль, проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

2.2. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії.

2.3. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Зборами.

3. ФУНКЦІЇ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
3.1.1. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, не пізніше 30 березня року, наступного за звітним Ревізійна комісія Товариства готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
3.1.2. Висновки за результатами перевірок фінансової звітності Ревiзiйна комісія подає Правлінню та Наглядовій раді Товариства не пізніше ніж за чотири тижні до річних Зборів.
3.1.3. Ревізійна комісія Товариства складає та подає на затвердження Зборами звіт Ревізійної комісії з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати здійснених нею ревізій та перевірок.

3.2. Ревізійна комісія Товариства, відповідно до покладених на неї завдань, контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Правління Товариства, дотримання ним вимог Статуту Товариства та внутрішніх нормативних актів, зокрема:
- виконання встановлених Зборами планів та основних напрямів діяльності Товариства;
- виконання рішень Правління Товариства з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству України і Статуту Товариства;
- виконання рішень щодо усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією;
- стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо розподілу прибутку, переваг у придбанні акцій нових емісій;
- правильність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а також правильність розрахунків з банківськими установами;
- правильність визначення розміру статутного капіталу Товариства і кількості акцій, що випускаються, рух статутного капіталу Товариства;
- використання коштів резервного га інших капіталів (фондів) Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- стан каси і майна Товариства;
- фінансову документацію Товариства, висновки комісії з інвентаризації майна, порівнює їх з даними первинного бухгалтерського обліку;
- відповідність укладених договорів та угод чинному законодавству;
- відповідність бухгалтерського та статистичного обліку Товариства діючим нормативним положенням;
- дотримання в фінансово-господарській та виробничій діяльності встановлених нормативів і правил;
- фінансове становище Товариства, його платоспроможність, ліквідність активів, співвідношення власних та позикових коштів, розробку рекомендацій органам Товариства;
- своєчасність та правильність платежів постачальникам продукції та послуг, платежів до бюджету, нарахування та виплати дивідендів та інших зобов’язань.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Члени Ревізійної комісії Товариства мають право:
- вносити пропозиції до проекту порядку денного Зборів та вимагати скликання позачергових Зборів;
- бути присутніми на Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- брати участь в засіданнях Наглядової ради Товариства у випадках передбачених законодавством та Статутом Товариства;
- протягом 5 (п’яти) днів після письмового запиту, одержувати від Правління та Наглядової ради Товариства, його підрозділів, їх посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи;
- вимагати скликання Зборів у випадках, коли виявлені порушення у виробничо-господарській, фінансовій, правовій діяльності Товариства;
- вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок;
- брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Правління та Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов’язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, та у засіданнях, на яких розглядаються проекти річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки/збитки Товариства і висновку аудитора;
- вимагати залучення до участі в перевірках, що проводяться, посадових осіб Товариства;
- отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановлених Зборами.
- вимагати залучення до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою Товариства.

4.2. У процесі здійснення діяльності Ревізійна комісія Товариства вправі вимагати, а посадові особи Товариства зобов’язані надати матеріали, бухгалтерські та інші документи, документи про фінансово-господарську діяльність Товариства, включаючи конфіденційні, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, у такому порядку:
4.2.1. вимога про надання документів про фінансово-господарську діяльність Товариства може бути надана виключно в письмовій формі;
4.2.2. документи про фінансово-господарську діяльність Товариства надаються на вимогу Ревізійної комісії Товариства протягом 5 (п’яти) робочих днів, а у випадку, якщо в силу об’єктивних факторів надання документів у зазначений строк не вбачається можливим - не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати пред’явлення вимоги;
4.2.3. члени Ревізійної комісії Товариства мають доступ до документів Товариства, включаючи конфіденційні, в робочий час, а при необхідності, за письмовою вимогою і після його завершення;
4.2.4. з метою документування результатів перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія вправі вимагати надання копій фінансово-господарських документів Товариства, завірених належним чином;
4.2.5. у разі надання недостовірних документів, відмови у наданні документів, порушення строків, передбачених пп.4.2.2 цього Положення, створення інших перешкод у діяльності, Ревізійна комісія Товариства має право вимагати від Правління Товариства вжиття необхідних заходів щодо осіб, винних у такому порушенні, і надання документів, що вимагаються.

4.3. Члени Ревізійної комісії зобов’язані:
- проводити планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- своєчасно готувати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Правлінню Товариства та ініціатору проведення позапланової перевірки;
- доповідати Зборам про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- негайно інформувати Наглядову раду та Правління Товариства про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку;
- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення;
- вимагати скликання позачергових Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- розглядати кошториси витрат та плани Товариства;
- здійснювати ревізію бухгалтерських документів Товариства.
4.4. Голова Ревізійної комісії Товариства:
- організовує роботу Ревізійної комісії;
- скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує поточну роботу та ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Зборам;
-  підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

4.5. Діяльність Ревізійної комісії не може порушувати нормального режиму роботи Правління Товариства та поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.

4.6. Під час виконання своїх обов’язків Ревізійна комісія Товариства повинна належним чином вивчити всі документи та матеріали, що стосуються предмету перевірок.

4.7. Діяльність членів Ревiзiйної комісії Товариства не повинна порушувати встановлені чинним законодавством строки подання звітності.

4.8. Якщо член Ревізійної комісії Товариства має фінансову заінтересованість в здійснені правочину, в якій з одного боку має намір виступити Товариство, він зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення у нього такої заінтересованості повідомити Товариство про наявність у нього такої заінтересованості.
У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Збори. Наглядова рада зобов’язана прийняти рішення щодо вчинення або заборону такого правочину протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання інформації від Правління Товариства.

Файл Adobe(*.pdf)

Документ