1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за    тестом – «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Товариства»).  

1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства, а також права, обов’язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами, а також рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі за текстом – «Зборами»).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який представляє та захищає інтереси акціонерів в період між проведенням Зборів і в межах компетенції, визначеної цим Положенням та Статутом Товариства, здійснює контроль та регулює діяльність Правління Товариства.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради Товариства є представництво інтересів та захист прав акціонерів Товариства, забезпечення ефективності інвестицій акціонерів, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

2.3. Наглядова рада Товариства звітує перед Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

3.2. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:
- затвердження, в межах своєї компетенції, положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення, викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та Законом України «Про акціонерні Товариства»;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом ХVІ Закону України «Про акціонерні товариства», у разі приєднання, злиття, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариством у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Зборів);
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно), контрольного пакету акцій Товариства відповідно до ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню Товариства.

3.4. Наглядова рада приймає рішення з інших питань, що не належать до виключної компетенції Зборів.

3.5. Наглядова рада Товариства:
- за поданням Правління Товариства затверджує основні напрямки діяльності Товариства;
- за поданням Правління Товариства затверджує організаційну структуру, штатний розпис та зміни до них;
- погоджує укладання депозитних договорів, а також будь-яких інших договорів, які передбачають передачу коштів Товариства в управління фінансовим установам та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів;
- погоджує створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів), погоджує їх Статути (Положення);
- погоджує призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, відокремлених підрозділів (цехів) тощо;
- погоджує фінансові плани дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів);
- погоджує відчуження будь-яких пакетів акцій (часток), що належать Товариству в інших юридичних особах;
- погоджує рішення про укладення договорів на одержання кредитів, договори поруки, надання (отримання) гарантій, надання безоплатної і оплатної фінансової допомоги, надання й одержання позики, договорів застави, договорів оренди та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів;
- приймає рішення про участь Товариства в інших суб’єктах господарювання;
- здійснює попередній розгляд умов і результатів додаткової емісії акцій;
- виконує інші повноваження, визначені цим Статутом, Положенням «Про Наглядову раду» Товариства та внутрішніми документами Товариства.
Повноваження, передбачені п.3.5 цього Положення, можуть бути переданні Правлінню Товариства.

3.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Наглядова рада може приймати рішення з інших питань, що не належать до виключної компетенції Зборів.

Файл Adobe(*.pdf)

 

Документ